Polityka prywatności i cookies strony internetowej

• Niniejsza polityka prywatności strony internetowej (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających stronę internetową.

• W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych informacją, którą osoba odwiedzająca powinna się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 

Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych:

• za pośrednictwem strony internetowej (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z daną osobą;
• uzyskanych w oparciu o aktywność odwiedzającego w Internecie przez strony, podstrony oraz profile należące do Goldenlife Spółka Akcyjna

jest Goldenlife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000992892 NIP: 7252291408 REGON 383883942 e  mail: jadwinin@o2.pl , którą reprezentuje prezes zarządu Katarzyna Trzebińska-Borowska
zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Inspektorem Ochrony Danych w jest organ upoważniony do reprezentowania w osobie Katarzyny Trzebińskiej-Borowskiej – prezes zarządu.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się poprzez e-mail: jadwinin@o2.pl

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.

 

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające stronę, ale również osoby, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

• witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

• aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 

W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody danej osoby lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez osobę odwiedzającą stronę lub w ramach innych kanałów komunikacji z taką osobą.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych odwiedzających stronę przez Administratora to w szczególności:

• informowanie o spółce;

• zawarcie i realizacja umów;

• przyjmowanie i rozpatrywanie zapytań, zgłoszeń itd;

• prezentowanie reklam, ofert lub promocji;

• ocena i analiza aktywności oraz informacji o odwiedzających stronę, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie);

• dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności strony;

• wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

• prowadzenie korespondencji

 

Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe:


• korzystających ze strony internetowej:
   

     • Dane Osobowe podane w czasie odwiedzin strony;
     • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność w Internecie, w aplikacjach mobilnych  należących do Administratora,

• uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez odwiedzającego stronę jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszej strony.

 

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych odwiedzającego stronę jest przede wszystkim zgoda tej osoby, ewentualnie konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań lub działań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów. Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu odwiedzającemu reklam, ofert lub promocji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje odwiedzającego stronę, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez odwiedzającego stronę zgodę. Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich osób.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

• dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

• niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych informacji, a także reklam, ofert lub promocji, przeznaczonych dla wszystkich, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego odwiedzającego, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on stronę internetową. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań danej osoby oraz dostosowanie się do jej potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jej decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne.

 

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu w jakim dana osoba korzysta ze strony.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody odwiedzającego stronę, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego na stronie internetowej.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę, w tym komunikację (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie pliki cookies.

 

Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Odwiedzający stronę ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu odwiedzającemu stronę przysługuje w każdym czasie prawo do:

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

• dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

• żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

• cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów danej osoby).

 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze strony internetowej (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez osobę sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

• Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

• Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby osoba miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z odwiedzającym stronę na odległość (np. wiadomość e-mail).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez odwiedzającego stronę.

 

Pliki „cookies”

• Kogo dotyczą pliki „cookies”?

• W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej stronę internetowa, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze strony internetowej (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).

• Z jakiej technologii korzystamy?

• Na stronie internetowej wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści Administratora, jego partnerów i ewentualnie reklamodawców. Podczas wizyty na stronie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.

• W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

• Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze strony, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości strony, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji treści, reklam, ofert itp. dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

• Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

• Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

• Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

• Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony.

Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

• Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
• Certyfikat SSL na stronie, na których podawane są Dane Osobowe.
• Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności strony.

Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

 Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 12 maja 2021 r.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z informacją.