Ogłoszenia domu pomocy społecznej Jadwinin

Poniżej znajdą Państwo aktualne ogłoszenia dotyczące naszej placówki. Wśród nich między innymi informacje związane ze zmianami zachodzącymi w spółce oraz decyzjami podjętymi podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Jeśli więc chcą Państwo na bieżąco śledzić wszystkie informacje, jakie oferuje dom pomocy społecznej w Jadwininie, zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.

Informujemy, że z dniem 20 września 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o art. 551 § 1, art. 552, art. 553 Kodeksu spółek handlowych dokonał wpisu do KRS SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ tj. GoldenLife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w wyniku przekształcenia z GoldenLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (KRS 0000794856) w GoldenLife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lutego 2022 r. Uchwała sporządzona została w formie aktu notarialnego przez Notariusza Maję Ziółkowską z Kancelarii Notarialnej w Łodzi, Repertorium A Nr 1370/2022.

GoldenLife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana została do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez XX Wydział KRS Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000992892, REGON 383883942, NIP: 7252291408, kapitał zakładowy o wartości 100.000 zł w całości wpłacony.

Spółka akcyjna GoldenLife S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 28 90-135 wzywa akcjonariuszy spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji spółki w spółce celem ich dematerializacji stosownie do ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.