Alzheimer prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu, przez co wraz z postępem choroby traci się zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Najczęściej zmagają się z nim osoby po 65 roku życia, gdyż ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Opieka nad osobą chorą na Alzheimera wymaga wiedzy i cierpliwości. Jest znacznym obciążeniem psychicznym, ale i fizycznym. Odpowiednia dieta, leczenie i rehabilitacja wymagają też większych nakładów finansowych, które nierzadko przewyższają możliwości seniora. Chorym na Alzheimera przysługują jednak dodatkowe świadczenia. Poniżej sprawdzamy, o jakich mowa.

Na jakie wsparcie mogą liczyć chorzy na Alzheimera?

Chorzy na Alzheimera i ich opiekunowie mogą ubiegać się o pomoc na różnych płaszczyznach. Przysługuje im np. refundacja środków pomocniczych i rehabilitacyjnych. Mogą też oczekiwać wsparcia od ośrodków pomocy społecznej w zakresie przyznania opiekuna osobom samotnym lub znalezienia miejsca w domu pomocy społecznej. Pobyt w DPS w przeciwieństwie do pobytu w domu spokojnej starości jest w części refundowany przez gminę. Wsparcie finansowe w ramach tzw. zasiłku opiekuńczego mogą też dostać opiekunowie chorych na Alzheimera. A co przysługuje im samym?

Osoby chore na Alzheimera mogą liczyć na dodatkowe świadczenia pieniężne, takie jak dodatek pielęgnacyjny lub zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje im jednak tylko jedna z tych form wsparcia. Obie, mimo podobnie brzmiących nazw, realizowane są przez odmienne podmioty. Różne są też kryteria ich przyznawania, a także wysokość pozyskiwanych środków. Oto co charakteryzuje tego rodzaju świadczenia: